Ιστολόγιο για την προώθηση της ανακύκλωσης και περιβαλλοντικών θεμάτων στη Σύμη.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο epo_symis@yahoo.gr

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

"We had fun!!!" - "Το διασκεδάσαμε!!!"


Ανάρτηση: Ian Haycox


On Sunday 30-01-11 the young people’s art group had the first session of several planned classes on the theme of recycling.
Alex Hill from the EPOSymis came and spoke about the issues involved and had made a (re-cycled) model of Symi and some of the areas the EPO had talked about. This was an excellent visual aid and soon got the young students talking and, more importantly, thinking.
The visual work they started was on the theme of growth. The growth of the re-cycling idea on Symi and the growth of this idea in the receptive minds of the young people.
The lines of growth in the large drawing that we made were interpreted as a map, not so much of our town but of the points where re-cycling could be best achieved.
The adults present certainly agreed that young minds are a great resourse to help tackle this important issue.

And we had fun!!!
More to follow!!!

Ian Haycox, Art class teacher

Την Κυριακή 30-01-11, το τμήμα εικαστικών ανηλίκων, έκανε το πρώτο από μια σειρά προγραμματισμένων μαθημάτων πάνω στο θέμα της ανακύκλωσης.
Η Alex Hill από την Ε.Π.Ο.Σύμης ήρθε και μίλησε για τα σχετικά ζητήματα και είχε κάνει ένα σχέδιο της Σύμης από ανακυκλώσιμα υλικά που έδειχνε μερικά από τα θέματα για τα οποία είχε συζητήσει η Ε.Π.Ο.Σ. Το σχέδιο αυτό αποτέλεσε μια εξαιρετική οπτική βοήθεια και σύντομα έκανε τα μικρά παιδιά να μιλούν και το σημαντικότερο, να σκεφτούν.
Το εικαστικό έργο που ξεκίνησαν να φτιάχνουν ήταν πάνω στο θέμα της ανάπτυξης. Της ανάπτυξης της ιδέας της ανακύκλωσης στη Σύμη και της ανάπτυξης αυτής της ιδέας στα δεκτικά μυαλά των νέων ανθρώπων.
Οι γραμμές ανάπτυξης στο μεγάλο σχέδιο που κάναμε, ερμηνεύτηκαν έπειτα ως χάρτης, όχι τόσο της πόλης μας, αλλά των σημείων απ’ όπου η ανακύκλωση θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα.
Οι ενήλικες που ήταν παρόντες, σίγουρα συμφώνησαν ότι τα νεαρά μυαλά αποτελούν μεγάλη πηγή βοήθειας στην αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού ζητήματος.

Το διασκεδάσαμε!!!
Και θ’ακολουθήσουν κι άλλα τέτοια!!!

Ian Haycox – Δάσκαλος εικαστικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου